Brugse sportraad

Sportraad is het adviesorgaan voor de sport in Brugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Huish reglement Jeugdtroffee

“JEUGDTROFEE”

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1

Het College van Burgemeester en Schepenen, dat de uitvoering van onderhavig huishoudelijk reglement toevertrouwt aan de stedelijke Sportraad, stelt een “JEUGDTROFEE” in als beloning en waardering van uitzonderlijke prestaties en/of verdiensten in een sporttak erkend door het Belgisch Interfederaal Comité of het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 2.

De “JEUGDTROFEE” wordt in principe ieder jaar toegekend.

Artikel 3.

De “JEUGDTROFEE” kan meerdere malen bekomen worden indien de prestaties bij een tweede of volgende verkiezing hoger worden ingeschat dan de vorige

Artikel 4. Voorwaarden:

 

1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die bij de kandidatuurstelling en
    verkiezing in de bevolkingsregisters van de stad Brugge zijn ingeschreven.

2. De ouderdom van 18 jaar niet hebben overschreden op 31 december van het verlopen jaar.

Artikel 5.

De kandidaturen, te richten aan de stedelijke sportraad, zijn uiterlijk 15 januari te bezorgen aan het secretariaat van de stedelijke sportraad via afgifte tegen ontvangstbewijs, aangetekende zending, email of fax.  De kandidatuurstelling dient vergezeld te zijn van een gedetailleerde beschrijving van de prestaties en gestaafd door bewijsstukken, afgeleverd door de betrokken federatie van de discipline die de atleet beoefent. De bij de stedelijke Sportraad aangesloten sportverenigingen zullen door het secretariaat vanaf de maand november uitgenodigd worden tot het eventueel indienen van de kandidaturen.

Artikel 6.

Iedere inwoner van de stad Brugge mag een kandidatuur voordragen.

Artikel 7.

Het dagelijks bestuur van de stedelijke Sportraad onderzoekt de ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen en brengt daarover verslag uit bij de raad van bestuur, die de uiteindelijke beslissing neemt. Tijdens dezelfde zitting oordeelt de raad van bestuur per kandidaat of de prestaties voldoende zijn om in aanmerking te komen. Dit gebeurt bij geheime stemming.  Ongeacht het aantal aanwezige leden beraadslaagt de raad van bestuur geldig bij meerderheid van stemmen. Blanco- en ongeldige stemmen worden niet als een stem beschouwd. De afgewezen kandidaten worden niet vermeld op de uiteindelijke kandidaturenlijst.

Artikel 8.

Tijdens een bijzondere zitting van de raad van bestuur, bijeengeroepen door het dagelijks bestuur, wordt de “JEUGDTROFEE” toegekend. De stemming is geheim.

Ongeacht het aantal aanwezige leden beraadslaagt de raad van bestuur geldig bij meerderheid van stemmen. Blanco- en ongeldige stemmen worden niet als een stem beschouwd.

Leden van de raad van bestuur behorend tot de familiekring tot in de derde graad, mogen aan de stemming niet deelnemen.

Bij niet-bereiken van een meerderheid tijdens de eerste stembeurt wordt overgegaan tot een tweede stembeurt onder de twee kandidaten die tijdens de eerste stembeurt het hoogste aantal stemmen behaalden of onder de twee of meer kandidaten die tijdens de eerste stembeurt eenzelfde hoogste aantal stemmen behaalden. Bij nog niet bereiken van een meerderheid wordt een derde stembeurt gehouden onder de twee kandidaten die tijdens de tweede stembeurt het hoogste aantal stemmen behaalden of onder de twee of meer kandidaten die eenzelfde hoogste aantal stemmen behaalden. Tijdens deze stembeurt wordt de “JEUGDTROFEE” toegekend aan de kandidaat met het hoogst aantal stemmen. Bij gelijkheid van stemmen tijdens deze derde stembeurt bekomen twee of meer kandidaten de “JEUGDTROFEE”.

Artikel 9.

De “JEUGDTROFEE” is een kunstwerk gekozen door het dagelijks bestuur. De kosten ervan worden gedragen door de stedelijke Sportraad.

Artikel 10.

De overhandiging van de “JEUGDTROFEE” gebeurt in de gotische zaal van het stadhuis op de dag van de verkiezing.

Onderhavig huishoudelijk reglement vervangt het reglement goedgekeurd en gewijzigd door de raad van bestuur van de stedelijke Sportraad in zitting van 7 november 1994 en 12 december 2007.

Het werd op voorstel van het dagelijks bestuur van de Brugse Sportraad goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 6 december 1996 en aanvaard door de raad van bestuur van de stedelijke Sportraad op 20 januari 1997.

Huishoudelijk reglement sportverdienste

“TROFEE VAN SPORTVERDIENSTE”

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.

Het College van Burgemeester en Schepenen, dat de uitvoering van onderhavig huishoudelijk reglement toevertrouwt aan de stedelijke Sportraad, stelt een “Trofee van Sportverdienste” ter beschikking als waardering voor een jarenlange inzet, motivatie en bijdrage tot de groei en verdere ontwikkeling van de sport.

Komen hiervoor in aanmerking :

  • Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de kandidatuurstelling en verkiezing in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven.
  • Ploeg of vereniging lid van de Brugse Sportraad
  • Organisatie met maatschappelijke zetel te Brugge

Artikel 2.

De “Trofee van Sportverdienste” wordt in principe ieder jaar toegekend.

Artikel 3.

De “Trofee van Sportverdienste” kan slechts éénmaal aan dezelfde persoon, vereniging of ploeg toegekend worden.

Artikel 4.

De kandidaturen, te richten aan de stedelijke sportraad, zijn uiterlijk 15 januari te bezorgen aan het secretariaat van de stedelijke sportraad via afgifte tegen ontvangstbewijs, aangetekende zending, email of fax.  De kandidatuurstelling dient vergezeld te zijn van een gedetailleerde beschrijving van de verdiensten.  De bij de stedelijke Sportraad aangesloten sportverenigingen zullen door het secretariaat vanaf de maand november uitgenodigd worden tot het eventueel indienen van de kandidaturen.

Artikel 5.

Behoudens de leden van de raad van bestuur mag iedere inwoner van de gemeente of vereniging, aangesloten bij de stedelijke Sportraad, een kandidatuur voordragen.

Artikel 6.

Het dagelijks bestuur van de stedelijke Sportraad onderzoekt de ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen en brengt daarover verslag uit bij de raad van bestuur die de uiteindelijke beslissing neemt. Tijdens dezelfde zitting oordeelt de raad van bestuur ook of de verdiensten van de voorgedragen kandidaten van aard zijn om de “Trofee van Sportverdienste” toe te kennen. Ongeacht het aantal aanwezige leden beraadslaagt de raad van bestuur geldig bij meerderheid van stemmen. De stemming is geheim. Blanco- en ongeldige stemmen worden niet als een stem beschouwd.

Artikel 7.

Tijdens een bijzondere zitting van de raad van bestuur, bijeengeroepen door het dagelijks bestuur, wordt de “Trofee van Sportverdienste” toegekend. De stemming is geheim. Ongeacht het aantal aanwezige leden, beraadslaagt de raad van bestuur geldig bij meerderheid van stemmen. Blanco- en ongeldige stemmen worden niet als een stem beschouwd. Leden van de raad van bestuur, die tot de kandidaten behoren, verliezen hun stemrecht.

Bij niet bereiken van een meerderheid tijdens de eerste stembeurt wordt overgegaan tot een tweede stembeurt onder de twee kandidaten die tijdens de eerste stembeurt eenzelfde hoogste aantal stemmen behaalden. Bij nog niet bereiken van een meerderheid wordt een derde stembeurt gehouden onder de twee kandidaten die tijdens de tweede stembeurt het hoogst aantal stemmen behaalden of onder de twee of meer kandidaten die eenzelfde hoogste aantal stemmen behaalden. Tijdens deze stembeurt wordt de “Trofee van Sportverdienste” toegekend aan de kandidaat met het hoogste aantal stemmen. Bij gelijkheid van stemmen tijdens deze derde stembeurt bekomen twee of meer kandidaten de “Trofee van Sportverdienste”.

Artikel 8.

De “Trofee van Sportverdienste” is een kunstwerk gekozen door het dagelijks bestuur. De kosten ervan worden gedragen door de stedelijke Sportraad.

Artikel 9.

De overhandiging van de “Trofee van Sportverdienste” gebeurt in de gotische zaal van het stadhuis op de dag van de verkiezing.

Onderhavig huishoudelijk reglement vervangt het reglement, respectievelijk goedgekeurd en gewijzigd door de raad van bestuur van de stedelijke Sportraad in zittingen van 29 maart 1973, 18 oktober 1976, 11 april 1990, 25 november 1992, 7 november 1994 en 12 december 2007.

Het werd op voorstel van het dagelijks bestuur van de Brugse Sportraad goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 6 december 1996 en aanvaard door de
raad van bestuur van de stedelijke Sportraad op 20 januari 1997.

 

Kampioenenhulde

KAMPIOENENHULDE - HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.

Het College van Burgemeester en Schepenen, dat de uitvoering van onderhavig huishoudelijk reglement toevertrouwt aan de stedelijke Sportraad, zal jaarlijks overgaan tot de huldiging van de sportbeoefenaarsters en sportbeoefenaars die in het afgelopen jaar een wereld-, olympische, Europese of nationale titel behaalden of een wereld-, olympische, Europees of nationaal record vestigden in een sporttak erkend door het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité of het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Voor minder-validen in een discipline, aanvaard door de sportfederaties voor minder-validen.

Artikel 2

Komen in aanmerking:

1. Natuurlijke personen van Belgische nationaliteit die op het ogenblik van de prestatie en
    huldiging in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven.

2. Verenigingen of ploeg van een vereniging, lid van de Brugse Sportraad.

Artikel 3.

Er wordt voor de huldiging een onderscheid gemaakt tussen kampioenen en recordhouders van de hoogste categorie en de andere categorieën. De sportbeoefenaarsters, sportbeoefenaars en sportploegen die een wereld- of Europese titel behaalden of een wereld- of Europees record in de andere categorieën vestigden, worden gelijkgesteld met de hoogste categorie.

Het hoort aan de stedelijke Sportraad de hoogste categorie van de sporttak te bepalen. Bij betwisting zal het advies van de betrokken sportfederaties worden ingewonnen.

Artikel 4.

De huldiging bestaat uit een eremedaille voor de hoogste categorie en een medaille van verdienste voor de andere categorieën. Voor de ploegsporten komen enkel de kapitein of ploegafgevaardigde in aanmerking, met dien verstande dat de leden van de ploeg een herinnering ontvangen.

Artikel 5.

De opgave van de kampioenen en recordhouders, te richten aan de stedelijke Sportraad, is uiterlijk op 31 december van het lopende jaar te bezorgen tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van de stedelijke Sportraad. De opgave, gestaafd door bewijsstukken, moet voornaam, adres en behaalde titel of gevestigd record vermelden.

Artikel 6.

De eremedailles, medailles van verdienste en herinneringen worden gekozen door het dagelijks bestuur. De kosten ervan worden gedragen door de stedelijke Sportraad.

Artikel 7.

De huldiging heeft plaats in de gotische zaal van het stadhuis op de dag waarop de “Trofee van Sportverdienste” en de “Jeugdtrofee” worden overhandigd

Onderhavig huishoudelijk reglement vervangt alle vorige reglementen.

Het werd op voorstel van het dagelijks bestuur van de Brugse Sportraad goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 6 december 1996 en aanvaard door de raad van beheer van de stedelijke Sportraad op 20 januari